Selecteer een pagina

Bestelvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de verkoper tot levering van goederen zoals: medische hulpmiddelen, gereedschappen, verbruiksgoederen, onderdelen en service in de vorm van arbeid en/of diensten, behoudens wijzigingen welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. De voorwaarden gelden voor alle gesloten overeenkomsten voor de verkoop van producten en diensten, in de ruimste zin des woords.
1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever (koper) gelden niet, behoudens ingeval en voorzover deze voorwaarden schriftelijk door de verkoper zijn geaccepteerd.
1.3 De algemene leveringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten voor onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, met in achtneming van de wettelijke bepaling (art. 6:219BW).Verkoper is eerst gebonden nadat de verkoper een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.
2.2 Bij verkoop uit voorraad of bij een niet schriftelijke opdrachtbevestiging komt de overeenkomst tot stand doordat de verkoper een aanvang maakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of voldoet aan een verzoek tot levering van de koper, dan wel een factuur over de levering heeft gezonden.
2.3 Mdw Medical is niet aansprakelijk voor fouten en afwijkingen van afbeeldingen en vermeldingen van specificaties, maten en gewichten in algemene productinformatie zoals brochures en folders.
2.4 De door MdW Medical als zodanig vooraf benoemde eigendommen, zoals tekeningen, afbeeldingen en offertes mogen niet zonder toestemming worden gekopieerd of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Tenzij anders is overeengekomen zijn de prijzen in Euro’s, netto, exclusief BTW, voor leveringen binnen Nederland. De opgegeven prijzen zijn altijd gebaseerd op deze leveringsvoorwaarden en op ten minste de door de aanvrager (koper) opgegeven aantallen.
3.2 Indien na de datum van de aanbieding of de bevestiging van de order de prijzen van de grondstoffen, gewijzigde waarde in valuta ten opacihte van de Euro en overige kostprijsbepalende factoren een verhoging ondergaan, is MdW Medical gerechtigd, na schriftelijke kennisgeving aan de Koper, de prijzen dienoverkomstig te verhogen. Het vorenstaande is eveneens van toepassing op kostenverhogingen als gevolg van maatregelen van de overheid.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Alle overeenkomsten met koper worden door de verkoper aangegaan onder de voorwaarde, dat de koper voldoende kredietwaardig blijkt te zijn.
4.2 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, binnen 30 (dertig) dagen na datum van aflevering/oplevering binnen Nederland. De betalingen dienen te worden verricht zonder enige aftrek van kortingen en zonder schuldvergelijkingen. Bij overschrijding van de betalingstermijn met meer dan 3 (drie) werkdagen is MdW Medical gerechtigd een rente in rekening te brengen, gelij aan de wettelijke vertragingsrente, verhoogd met 3 (drie) Eventuele incasso. Enige voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling is niet vereist.
4.3 Ingeval van faillissement, overlijden of onder curatele stelling van de koper, alsmede ingeval van conservatoir of executoriaal beslag op het geheel of een deel van zijn vermogen of inkomen dan wel in geval van surséance van betaling en indien een bewindvoerder over hem wordt benoemd, zal de gehele vordering of aanneemsom c.q. het restant daarvan terstond in zijn geheel opeisbaar zijn.
4.4 De koper is vóór volledige betaling c.q. vereffeinig niet bevoegd de geleverde goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen.

Artikel 5. Inbedrijfstelling
 
5.1. In de verkoopprijzen zijn geen kosten voor ingebruikstelling en/of montage berekend, tenzij dit in de opdrachtbevestiging staat vermeld of anders schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 6. Reclames
 
6.1 Reclames op geleverde goederen dienen schriftelijk bij MdW Medical te worden gemeld, binnen 8 (acht) werkdagen na ontvangst van de goederen dan wel, indien koper het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking van het gebrek.
Artikel 7. Levering en levertermijn
 
7.1 Alle prijzen gelden voor levering binnen Nederland. De overeengekomen levertermijn is niet bindend, maar zal door MdW Medical naar vermogen en te goeder trouw worden nagekomen.
7.2 De levertermijn gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen
A: de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
B: de dag van de vervulling van de voor het aanvang van de levering of werkzaamheden noodzakelijke formailteiten.